Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu
Plac Polski 3/4
Wrocław
Polska

ART LABO

Andrzej Mazur

Wedle powszechnych analiz i określeń zarówno funkcja jak istota działalności artystycznej i naukowej osadzone są w odrębnych kategoriach, podążając różnymi drogami. Niezależnie od tego, czy będzie to artysta, czy naukowiec zawsze w tym kontekście określimy go jako autora lub kreatora przemiany zrywającej ciągłość lub dekonstrukcję określonego porządku. Ten rodzaj utylitaryzmu zakładał zwykle pewien eksperyment mający trwale torować drożność narracji lub przestarzałego kanonu (co z reguły kończyło się zastąpieniem poprzedniego języka nowym – opisującym tę samą rzeczywistość).

Czytaj więcej...

Aberracje

Andrzej Mazur

Odkąd związana z Wrocławską Akademią Sztuk Pięknych grupa Silesium podjęła się programu badawczego, dotyczącego rozmaitych kwestii społeczno-kulturowych na tle regionu Dolnego Śląska, widocznym jest to, że oprócz działania artystycznego za każdym razem rozwijana jest refleksja inspirująca grupę do kolejnych pomysłów względem przyszłych sympozjów. Wystawa, której kuratorką była Anna Kowalska-Szewczyk obejmowała swoim zakresem realizacje medium malarstwa i rzeźby.

Czytaj więcej...

Silesium

Prof. Anna Szewczyk

Silesium jako metafora obejmuje swym zasięgiem działania artystyczne − odnoszące się do zastanych i złożonych w swej strukturze zjawisk natury społecznej − dotyczących regionu Dolnego Śląska. Wypowiedzi artystów odnoszą się do otoczenia zewnętrznego, do wydarzeń historycznych, kulturowych i ideowych, które tym samym stają się twórczą materią, wyzwalającą potencjał poznawczy i badawczy. W praktyce Silesium jest projektem artystycznym skierowanym na wprowadzenie do sztuki całokształtu zagadnień związanych z terenem Dolnego Śląska, dostarczającym informacji na temat aktualnej kondycji społecznej własnego środowiska.

Czytaj więcej...

Jak działa grupa?

Alicja Klimczak – Dobrzaniecka

Może się wydawać, że czas grup artystycznych, rozumianych jako kolektywne reagowanie na dany problem artystyczny, już minął. W sztukach wizualnych dominują raczej indywidualne działania, niż wspólne realizacje. Indywidualizm jest znakiem czasów współczesnych, tak doskonale widoczny w aktywności człowieka na różnych płaszczyznach, co przekłada się także i na obszar twórczości. Istniejące wciąż grupy artystyczne „w starym stylu” najczęściej rozpoczynały swoją działalność wiele lat temu, z czasem ją minimalizowały, po latach rozbicia aktywowały się na nowo, czego przykładem jest chociażby Luxus.

Czytaj więcej...

Silesium – tożsamość, miejsce i czas

Andrzej Mazur
Chcąc określić cel powstania grupy Silesium oraz istotę jej działalności artystycznej, należy powiedzieć, że sama potrzeba powołania do życia tego przedsięwzięcia jest reakcją na brak dostatecznego wyrazu emocji osobistych w konwencjach i ideach, z którymi dotychczas stykała się świadomość i percepcja jej członków. Z jednej strony u podstaw twórczości Silesium leży potrzeba bezpośredniego doznania i przeżycia określonego miejsca i czasu, gdzie realizuje się pewien zakres działania artystów grupy. Z drugiej strony sam kontekst miejsca wywołuje refleksję nie tylko na temat „tu i teraz”, lecz także dotyczy osobistych retrospekcji.

Czytaj więcej...

Silesium

Projekt SILESIUM jest projektem artystycznym multimedialnym skierowanym na wprowadzenie do sztuki całokształtu zagadnień związanych z terenem Dolnego Śląska. Projekt ma dostarczyć  informacji na temat aktualnej kondycji społecznej własnego środowiska, jego historii i kultury. Obszarem zainteresowań twórców będzie DOLNY ŚLĄSK,

Czytaj więcej...

Ideoformy

Kamil Moskowczenko

Wystawa „IDEOFORMY” to artystyczne sprawozdanie ze stanu refleksji w tym obszarze który stanowi interakcję pomiędzy rzeczywistością historyczną i geograficzną obszaru Dolnego Śląska a kulturową kondycją współczesnego społeczeństwa tego obszaru. Rezultatem tak określonego problemu okazała swoista falsyfikacja reguły wedle której „nic co nie daje się dokładnie zmierzyć nie może dokładnie istnieć”

Czytaj więcej...

Palimpsest

Alicja Klimczak-Dobrzaniecka

Powoływanie się na spuściznę kulturową Dolnego Śląska, na bogactwo historyczne oraz dorobek pokoleń społeczności ścierających swoje losy na tym terenie stało się bardzo powszechne przy okazji wszelkiej maści działań kulturalnych, realizacji artystycznych, projektów badawczych, itd. Doprowadziło to do swego rodzaju dewaluacji owych haseł, niezwykle ważnych w swojej istocie, lecz w pewnym momencie po prostu nadużywanych i w pewien sposób zbanalizowanych.

Czytaj więcej...