Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu
Plac Polski 3/4
Wrocław
Polska

Silesium

Projekt SILESIUM jest projektem artystycznym multimedialnym skierowanym na wprowadzenie do sztuki całokształtu zagadnień związanych z terenem Dolnego Śląska. Projekt ma dostarczyć  informacji na temat aktualnej kondycji społecznej własnego środowiska, jego historii i kultury. Obszarem zainteresowań twórców będzie DOLNY ŚLĄSK, konglomerat złożonej ilości motywów: począwszy od krajobrazu, poprzez historię, społeczność, nawarstwione kultury lokalne, do zagadnień zmieniającej się ekologii – destrukcji przemysłu i środowiska naturalnego po ich rewitalizację obecnie. Wypowiedzi artystów będą odnosić się do otoczenia zewnętrznego, do wydarzeń historycznych, kulturowych, ideowych czego rezultatem będą wystawy zbiorowe artystów prezentujących obiekty sztuki.

Widziane obecnie jako fragmentaryczne i niespójne, bez ciągłości, niekończące się informacje tylko wzmacniają poczucie dezorientacji. W atmosferze intensywności obrazu i kontemplacji abstrakcyjnej myśli, zamierzenie projektu ma prowadzić widza – odbiorcę do znalezienia własnego sposobu interpretacji i interakcji z obiektami sztuki.

Przeszłość generuje nieoczekiwane połączenia z teraźniejszością, nabiera nowego znaczenia i aktualności. Założony projekt artystyczny ma dodaną wartość kulturowa, społeczną – budzi potrzebę określenia własnego położenia i nawiązania do eksterytorialności w odniesieniu kulturowym. Pokazuje odbiorcom nieprzewidywalność indywidualnego postrzegania, tymczasowości i zmienności współczesnej ekspresji i estetyki.

Powrót